R portál

Pôvodná stránka

old.slovakrug­by.sk

Generálny partner

Partneri

logo-sru.jpg

Povinne zverejňované údaje v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. O športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov

Povinne zverejňované údaje v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. O športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Športové organizácie podľa § 9 § 9 ods. 7 Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. v účtovnom roku 2016 nesplnili sme podmienky podľa § 9 ods. 4 písm. a) a b) zákona

Národný športový zväz a jeho úlohy podľa § 16 §16 ods. 2 písm. d) Národný športový zväz uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa §80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q)

Talentovaní športovci

Práva a povinnosti národného športového zväzu podľa §17 §17 ods. 1 Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu písm. a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny

Aktuálne stanovy SRÚ

Stanovy SRÚ 2016

písm. b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú

Zoznam členov Valného zhromaždenia SRÚ

písm. c) informácie o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu

Informácia zo zasadnutia Valného zhromaždenia SRÚ konaného 31. 8. 2017

písm. d) pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu

Pozvánka na Valné zhromaždenie SRÚ konané 31. 8. 2017

písm. e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

Zápisnica z Valného zhromaždenia SRÚ konaného 31. 8. 2017

Zápisnica z Valného zhromaždenia SRÚ konaného 12. 1. 2019

Zápisnica zo zasadnutia VV SRÚ konaného 19. 4. 2019

Zápisnica zo zasadnutia VV SRÚ konaného 30. 8. 2019

Zápisnica zo zasadnutia VV SRÚ konaného 9. 1. 2020

Zápisnica z Valného zhromaždenia SRÚ konaného 23. 2. 2019

písm. f) správu volebnej komisie

Správa Volebnej komisie Valného zhromaždenia SRÚ konaného 31. 8. 2017

písm. g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov

Voľby do orgánov SRÚ 2017

písm. h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa

Kandidáti na volené funkcie SRÚ

písm. i) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu

Pravidlá uznášaniaschop­nosti

písm. j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny

Volebné kvórum

písm. k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov

neboli konania

písm. l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu

Vyúčtovanie príspevku

Orgány národného športového zväzu podľa § 19 §19 ods. 5 štatutárny orgán a členovia národného športového zväzu sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom

neboli uvedené rozhodnutia

Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu podľa § 45 §45 ods. 4 Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj na mieste prístupnom pre športovcov

nie je uzavretá kolektívna zmluva

Register fyzických osôb v športe podľa § 80 §80 ods. 4 Register profesionálnych športovcov

nie sú

§80 ods. 5 Register amatérskych športovcov

Register amatérskych športovcov SRÚ

§80 ods. 6 Register športových odborníkov

Register športových odborníkov

§80 ods. 7 Register dobrovoľníkov v športe

nie sú

§81 ods. 1 Register právnických osôb v športe

Zoznam právnických osôb v SRÚ

§81 ods. 3 Doplnenie informácii o národnom športovom zväze písm. b) meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom orgáne zastupujú

Zoznam členov Valného zhromaždenia SRÚ

písm. c) kľúč delegátov najvyššieho orgánu

Kľúč delegátov Valného zhromaždenia SRÚ konaného 31. 8. 2017

písm. d) zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

Voľby do orgánov SRÚ 2017

písm. e) pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

Pravidlá uznášaniaschop­nosti

Volebné kvórum

Športový portál podľa §82 §82 ods. 2 Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj: písm. a) zakladajúci dokument

Aktuálne stanovy SRÚ

písm. b) predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu

Aktuálne stanovy SRÚ

písm. c) rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

Účtovná závierka 2016

písm. d) správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

nie sú

písm. e) výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

nespĺňame podmienky podľa § 10 ods. 1 zákona

písm. f) pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, ktorými sú bod 1. najvyšší orgán

Zápisnica z Valného zhromaždenia SRÚ konaného 31. 8. 2017

Zápisnica z Valného zhromaždenia SRÚ konaného 12. 1. 2019

Zápisnica z Valného zhromaždenia SRÚ konaného 23. 2. 2019

bod 2. najvyšší výkonný orgán

Zápisnica zo zasadnutia VV SRÚ konaného 19. 4. 2019

Zápisnica zo zasadnutia VV SRÚ konaného 30. 8. 2019

Zápisnica zo zasadnutia VV SRÚ konaného 9. 1. 2020

bod 3. kontrolné orgány

nerokovali

bod 4. orgány riešenia sporov

nerokovali

bod 5. disciplinárne orgány

nerokovali

bod 6. licenčné orgány

nerokovali

písm. g) správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu

Správa Volebnej komisie Valného zhromaždenia SRÚ konaného 31. 8. 2017

písm. h) rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných prostriedkov

neboli

písm. i) rozhodnutia o bod 1. začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

neboli

bod 2. začatí a ukončení výkonu rozhodnutia

neboli

bod 3. vstupe do likvidácie a skončení likvidácie

neboli

písm. j) zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia bod 1. príspevku uznanému športu

Vyúčtovanie príspevku

§69 ods. 4 Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu bod 2. dotácie

Vyúčtovanie príspevku

bod 3. príspevku pre národný športový projekt

nebol

bod 4. príspevku na športový poukaz

nie je

bod 5. sponzorského

nie je

§51 ods. 1 Zmluvu  o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejnení sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami

nie je

§51 ods. 4 Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte

nie je

bod 6. finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované

nie je

písm. k) evidencia športovej infraštruktúry

nie je